Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12
Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży – Rada Ministrów przyjęła projekt MEN

Przejażdzka rowerowa z rodziną

Większe bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku – to główny cel przyjętej przez rząd ustawy.

Zapewnienie profesjonalnej opieki wychowawczej, wzmocnienie nadzoru nad organizatorami wypoczynku w kraju i za granicą, rozszerzenie zakresu informacji dostępnych dla rodziców i opiekunów z elektronicznej bazy wypoczynku. To cele, które zostaną zrealizowane dzięki wdrożeniu rozwiązań zawartych w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Aby wzmocnić bezpieczeństwo uczestników wypoczynku w czasie wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych na ich organizatorów nałożono obowiązek zapewnienia kadry mającej odpowiednie kwalifikacje. Dlatego zwiększony zostanie nadzór nad organizacją kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. W trakcie wypoczynku mają być też uwzględniane specjalne potrzeby edukacyjne jego uczestników, w szczególności wynikające z niepełnosprawności i niedostosowania społecznego lub zagrożenia takim niedostosowaniem. Jednocześnie nową grupą uprawnionych, mających pierwszeństwo do korzystania z wypoczynku finansowanego przez wojewodę będą dzieci żyjące w trudnych warunkach materialnych, w tym samotnie wychowywane.

Wprowadzając definicję wypoczynku poszerzono uprawnienia kuratora oświaty do sprawowania nadzoru nad wypoczynkiem, nie tylko w czasie ferii zimowych i letnich, ale także zimowej i wiosennej przerwy świątecznej. Jednocześnie w przypadku wykazania nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku, kurator oświaty będzie mógł zarządzić jego zakończenie i nakazać powrót wszystkich uczestników do domu.

Założono, że kurator oświaty nie będzie wydawał organizatorom wypoczynku zaświadczenia o zaakceptowanym zgłoszeniu wypoczynku. Potwierdzeniem akceptacji będzie umieszczenie takiego zgłoszenia w elektronicznej bazie wypoczynku. Szkoły i placówki organizujące wypoczynek, który nie musi być zgłaszany kuratorowi oświaty (trwający nie dłużej niż 3 dni), nie będą musiały przesyłać elektronicznej i papierowej wersji zgłoszenia wraz dokumentami potwierdzającymi bezpieczeństwo pożarowe obiektu lub terenu.

Wobec nierzetelnych organizatorów wypoczynku przewidziano sankcję grzywny. Kara taka będzie nakładana na organizatora, który zorganizował wypoczynek, mimo braku jego zgłoszenia w bazie wypoczynku oraz który nie poinformował kuratora oświaty o zmianach w zgłoszeniu, np. o zmianie wychowawcy lub liczbie dzieci.

Zasadniczo nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2016 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kategorie: Aktualności