Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły

Cel szczegółowy nr 1: Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły

Programy profilaktyczne:

Program „Golden Five” – przeznaczony dla klas I szkół gimnazjalnych. Jego celem jest udzielanie skutecznego wsparcia uczniom w procesie adaptacji w nowej szkole poprzez: integrację klasy, poprawę atmosfery panującej w klasie, wspomaganie osiągnięć szkolnych uczniów, wyposażanie uczniów w kluczowe umiejętności życiowe.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży poprzez poprawę umiejętności wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli.

Materiały edukacyjne:

Klimat społeczny szkoły
Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli
Koncepcja resilience – czyli jak można pomóc dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka
Rozważania o wychowaniu. W poszukiwaniu teoretycznych podstaw koncepcji wychowawczej szkoły
Wychowanie do odpowiedzialności – wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego dziecka
Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców
Umiejętności życiowe – ważny komponent szkoły przyjaznej dziecku. Materiały edukacyjne dla nauczycieli. „Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia”, zeszyt nr 12/2007
Scenariusze zajęć dla nauczycieli z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych uczniów w praktyce szkolnej