Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Dbamy o dobry klimat szkoły

;

Informacje

Dbanie o klimat szkoły to przede wszystkim poprawa relacji interpersonalnych i ogólnej kultury szkoły wzmocnienie roli środowisk lokalnych Obszar ten jest jednym z najważniejszych elementów określających poczucie bezpieczeństwa uczniów. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej, z uwzględnieniem cyberprzemocy oraz wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to prowadzenie systemowych i długofalowych działań, które mają zapobiec zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Jednym z oczekiwanych skutków podejmowanych działań jest budowanie powszechnej świadomości wpływu klimatu społecznego szkoły na postawy i zachowania uczniów, na ich sukcesy edukacyjne. W szkole wspierającej, nauczyciele doskonalą umiejętności wychowawcze swoje i rodziców , kształtują umiejętności społeczne uczniów oraz świadomość roli akceptacji i tolerancji, włączają edukację prawną w proces dydaktyczny.