Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych

;

Informacje

Sytuacje nadzwyczajne to prowadzenie w porozumieniu z partnerami zewnętrznymi, przedstawicielami organizacji działań mających na celu zapobieganie kryzysom wynikającym z przemocy w rodzinie wobec dzieci, problemów okresu dorastania, a także sytuacji kryzysowych powstałych w wyniku wypadków losowych, klęsk żywiołowych, zagrożeń terrorystycznych.
Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, rodzice i uczniowie będą mogli uzyskać wiedzę na ten temat, korzystając z materiałów edukacyjnych, informacyjnych, wskazanych przepisów prawnych i procedur.
Udostępniony został opis procedury „Niebieskie Karty”, wdrażanej w sytuacji przemocy w rodzinie oraz dokument pt. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.