Bezpieczna szkoła +

Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Przeciwdziałamy agresji i przemocy

Informacje

Przeciwdziałanie agresji i przemocy to prowadzenie systemowych i długofalowych działań, które mają zapobiec zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Wspólnie z partnerami zewnętrznymi działamy na rzecz przeciwdziałania i ograniczenia przestępczości dzieci i młodzieży, w szczególności w szkołach, w tym przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej z uwzględnieniem cyberprzemocy. Kładziemy nacisk na edukację w zakresie negatywnych skutków sięgania po alkohol, narkotyki i środki odurzające. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy zmianę ustawową rozróżniającą lepiej status młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii – aby jedne służyły młodzieży kierowanej tam na podstawie realizacji postanowień sądów rodzinnych o zastosowanie środka wychowawczego wobec nieletnich, a drugie pracy zapobiegawczej, w wypadku stwierdzenia przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne zagrożenia niedostosowaniem społecznym.