Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży

Cel szczegółowy nr 2: Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży

Programy profilaktyczne:

Szkolna Interwencja Profilaktyczna – program przygotowujący nauczycieli do właściwego reagowania w sytuacjach kontaktu ucznia ze środkami psychoaktywnymi i podejmowania interwencji z udziałem ucznia i jego rodziców

Program profilaktyki dla gimnazjów „Unplugged” – program mający na celu ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki)

„Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji”

Program zwiększania umiejętności wychowawczych nauczycieli, adresowany do rad pedagogicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Rozwiązywanie konfliktów w szkole – projekt mający na celu promowanie idei konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w szkole.

Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym – program , którego celem jest rozwijanie kompetencji kadr pedagogicznych w zakresie pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania.

Materiały edukacyjne:

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole
Podstrona poświęcona problematyce agresji i przemocy zawierająca pogrupowane materiały, dotyczące różnych aspektów zjawiska agresji i przemocy, jak również sposobów i metod zapobiegania:

  • wyniki badań ukazujących skalę rozpowszechnienia agresji wśród młodzieży,
  • nieznane dotychczas formy przemocy,
  • czynniki sprzyjające jej występowaniu lub przed nią chroniące,
  • omówienie skutecznych strategii radzenia sobie z przemocą w szkole i innymi sytuacjami kryzysowymi,
  • wykaz aktów prawnych.

W materiałach zamieszczono także poradniki, wykazy programów edukacyjnych, scenariusze zajęć i użyteczne linki do innych zasobów znajdujących się na stronach wyspecjalizowanych instytucji i organizacji.

Profilaktyka uzależnień. Jak uchronić dziecko przed biernym i czynnym paleniem tytoniu – poradnik dla rodziców i wychowawców

Scenariusze zajęć dla nauczycieli do pracy z rodzicami z zakresu profilaktyki palenia tytoniu i używania innych substancji psychoaktywnych
Profilaktyka uzależnień w szkole – e-poradnik dla szkół
Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyniki Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach (ESPAD) w 2011 roku
Dopalacze – e-poradnik
Dopalacze – e-poradnik
„Nowe zagrożenie – dopalacze”. Scenariusz spotkania z rodzicami w szkole.

O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii – poradnik dla rodziców.  Jest to publikacja wydana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Poradnik przeznaczony jest zarówno dla tych rodziców, którzy już zetknęli się z używaniem przez dzieci narkotyków, jak również dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, choć nie mają tego problemu. Publikacja ta kierunkowana jest na zwiększenie wiedzy jak również zwiększenie umiejętności wychowawczych. Porusza m.in. zagadnienia związane ze zjawiskiem odurzania się lekami, używaniem marihuany, „dopalaczy” oraz przeciwdziałaniu im poprzez nawiązywanie poprawnych relacji z dorastającym dzieckiem.

Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychotropowymi – poradnik dla nauczycieli Jest to publikacja wydana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Poradnik ten to gotowe narzędzie dla nauczyciela do pracy profilaktycznej z rodzicami. Głównym celem zawartego w niej programu jest nawiązanie przez nauczyciela-wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz  wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców

Dzieci i młodzież w kryzysie
Zdrowie psychiczne nauczycieli
Koncepcja salutogenezy i jej implikacje dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli
Powrót ucznia do równowagi rola środowiska szkolnego
Dorastanie – kryzys i powtórna szansa na rozwój
Zaburzenia odżywiania się − problem współczesnej młodzieży
Popkulturowe ramy tożsamości. Media, kultura popularna, internet jako nowe środowiska kształtowania tożsamości
Migracja zawodowa rodziców.

Zeszyt Metodyczny nr 8